Monday, August 20, 2012

2012 වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ජය ලබන්නට නිවසින් පිටවීමට මෙන්න අනඟි සුභ මුහුර්ථය...

2012-අගෝස්තු මස - 26 වන දිනට යෙදී ඇති මෙවර 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට නිවසින් පිටත්වීම සඳහා ලාංකේය දුවා දරුවන්ට අනඟි සුභ මුහුර්ථයක් උදෑසන 07.06ට යෙදී ඇති බව සැළකරනු කැමැත්තෙමි.

මෙදින නිවසින් පිටත් වීමට පෙර තල හා උක් හකුරු මිශ්‍ර කිරිබතක් පිළියෙළ කරවා පළමු කොටස බුදුන්ටත් දෙවන කොටස සූර්ය දේවතාවුන්ට ගණ දෙවියන්ට හා සරස්වතී දේව මෑණියන්ට පුදා සූර්ය දේවතාවුන් නමස්කාර කොට සරස්වතී හා ගණ දෙවිඳුන් උදෙසා සමන්පිච්ච හෝ ගැට පිච්ච මල් දෙමිටක් පුදා ඉෂ්ට දේවතාවුන්ට පින් දී දෙමාපියන් පා වැඳ නැගෙනහිර දිශාභිමුකව දරුවාගේ දකුණත නැහැය ළඟට කරවා සාමාන්‍ය අයුරින් හුස්ම වඩාත් හොඳින් වැටෙන පැත්තේ පය පෙරට තබා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීමට නිවසින් පිටත්වීම ජය කැන්දන්නට සමත් වන බව සඳහන් කරමි.

සූර්ය දේවතාවුන් නමස්කාරය

ජපා කුසුම ශංකාශම් - කාශ්‍යපේයං මහාද්‍යුතිම්
තමෝරිං සර්ව පාපාග්නාම් - ප්‍රණතෝස්මි දිවාකරම් (තෙවරක්)

ගණදෙවිඳුන් නමස්තාරය

ඕං සමුඛාය නම: ඕං එක දන්තාය නම: ඕං කපිලාය නම:
ඕං ගජ කර්ණිකාය නම: ඕං ලම්බෝදරාය නම: ඕං විකටාය නම:
ඕං විග්නරාජාය නම: ඕං ගණපතියේ නම: ඕං ධූමකේතුවේ නම:
ඕං ගණාධ්‍යක්‍ෂාය නම: ඕං බාල චන්ද්‍රාය නම: ඕං ගජ ඝණාය නම:
ඕං චක‍්‍රතුන්ඩාය නම: ඕං ශුර්ප කර්ණාය නම: ඕං හේරම්භාය නම:
ඕං ස්කන්ධ පූර්වජාය නම:

චක්‍රතුණ්ඩ මහා කාය - කෝටී සූර්ය සමප්‍රභ: - නිර්විග්නම් කුරු මේ දේවං - සර්ව කාර්යේෂු සර්වදා...

සරස්වතී දේව මෑණියන් නමස්කාරය

image source: https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRejfbCi22zGByerHM5SAwpd1X9pcf1gb0dFDp6UmvdhGNeIWZa


ජගන් මෝහිනී මධුර භාෂිනී චාරු දේහිනී කමල වාචිනී
සරස්වතී දේවී වන්දේ සරස්වතී දේවී වන්දේ...

සරස්වතී මහා දේවී වීණා පුස්තක ධාරිනී හංස වාහිනී සමායුත්තේ විද්‍යා දානං කුරූ මම ...
සරස්වතී භජම් මයිහං වර දේව කාම රූපනේ විද්‍යාරබ්බං කරිස්සාමී සරස්වතී භජම්තු මේ...

ඕම් කාලී බන්ධ, වර කාලී බන්ධ, මෙරහත් කාලී බන්ධ, දිව අගට ඉරු දෙවියන් බන්ධ,
දිව මුළට සඳ දෙවියන් බන්ධ, උගුරට සරස්වතී බන්ධ සිව්සැට ශිල්ප විද්‍යා කවි කියන
මාගේ මුඛයට යක්ෂ හඩ, රාක්ෂ හඩ, පංචනාද පසක් විහිදුවා වට සිටියන් දෙකණ් බිහිරි කරවා සරස්වතී බන්ධ බන්ධ ඒස්වාහ:

දරුවාගේ දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා වර්ධනය කරවා අභියෝග ජය ගැනීමට හුරු කරවීමට කැමති සියළු දෙමව්පියන් වෙත මෙම තැකැත් පඩුර පුදකරමි.

සැලකිය යුතුයි-
මෙම වේලාව සකස් කර ඇත්තේ තංගල්ල නගරයට ඉර උදාවන වේලාව අනුව බැවින් තම තමුන්ගේ ග්‍රාමයට ඉර උදා වේලාව අනුව මෙම වේලාවෙන් අඩු හෝ එකතු කර ගත යුතුය.

© M. M. Rohana Wasantha - 0714161082/0723430028 wasantha2010@gmail.com

මෙම සුභ මුහුර්ථය සකස් කර ඇත්තේ ජගන්නාත හෝරා මෘදුකාගයට අනුව 7.62 අනුවාදය භාවිත කිරීමෙන් බව සළකනු මැණවි. මෙදින පඤ්චාංග විස්තරය ජගන්නාත හෝරා මෘදුකාගයට අනුව 7.62 අනුවාදයට අනුව මෙසේය.

August 26, 2012:
Sunday, Sukla Dasami till 2:20*, Jyeshtha till 9:16,
Vishkambha yoga till 15:44, Taitula karana till 15:19,
Garija karana till 2:20*, RahuK: 16:34 - 18:04,
GulikaK: 15:04 - 16:34, YamaG: 12:04 - 13:34,
Varjya: 16:53 - 18:25,
Durmuhurta: 16:36 - 17:24,
Sunrise at 6:05, Sunset at 18:13,
Moonrise at 13:43, Moonset at 1:51*,
Moon in Vrisch till 9:16

Horas: (End times)
Sy: 7:04 Sk: 8:04 Bu: 9:04 Ch: 10:04 Sa: 11:04 Gu: 12:04
Ma: 13:04 Sy: 14:04 Sk: 15:04 Bu: 16:04 Ch: 17:04 Sa: 18:04
Gu: 19:04 Ma: 20:04 Sy: 21:04 Sk: 22:04 Bu: 23:04 Ch: 0:04*
Sa: 1:04* Gu: 2:04* Ma: 3:04* Sy: 4:04* Sk: 5:04* Bu: 6:04*

Gouri Panchanga/Choghadiyas: (End times)
Udyoga: 7:35 Chala: 9:06 Laabha: 10:37 Amrita: 12:08
Kaala: 13:39 Shubha: 15:10 Roga: 16:41 Udyoga: 18:13
Shubha: 19:41 Amrita: 21:10 Chala: 22:39 Roga: 0:08*
Kaala: 1:37* Laabha: 3:06* Udyoga: 4:35* Shubha: 6:04*

Natal Chart

Date: August 26, 2012
Time: 7:06:47
Time Zone: 5:30:00 (East of GMT)
Place: 80 E 44' 00", 5 N 59' 00"
tangalla, Sri Lanka
Altitude: 0.00 meters

Lunar Yr-Mo: Nandana - Adhika Bhadrapada
Tithi: Sukla Dasami (Ch) (87.27% left)
Vedic Weekday: Sunday (Sy)
Nakshatra: Jyeshtha (Bu) (9.53% left)
Yoga: Vishkambha (Sa) (40.51% left)
Karana: Taitula (Bu) (74.54% left)
Hora Lord: Sukra (5 min sign: Tula)
Mahakala Hora: Surya (5 min sign: Kark)
Kaala Lord: Surya (Mahakala: Surya)

Sunrise: 6:04:31
Sunset: 18:13:02
Janma Ghatis: 2.5944

Ayanamsa: 24-02-01.57
Sidereal Time: 5:18:35

සුභ මුහුර්ථය යෙදී ඇති වේලාවේ මරු සහ යෝගිනිය සිටින දිශාව දැකගන්න මෙම රූපය මත ක්ලික් කර බලන්න.සුභ මුහුර්ථය යෙදී ඇති වේලාවේ අනෙකුත් ග්‍රහයින් සිටින දිශාවන්දැකගන්න මෙම රූපය මත ක්ලික් කර බලන්න.

2012 වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ජය ලබන්නට නිවසින් පිටවීමට මෙන්න අනඟි සුභ මුහුර්ථය...යෙදී ඇති වේලාවට පිහිටා ඇති යෝග විස්තරය බලාගන්න.Popular Posts

KENDARA SINHALEN - කේන්දර සිංහලෙන්